Art. 183. - [Wysokość emerytury mieszanej] - Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1251 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 31 sierpnia 2024 r.
Art.  183.  [Wysokość emerytury mieszanej]
1. 
Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 r., z wyjątkiem ubezpieczonych, którzy pobrali emeryturę na podstawie przepisów art. 46 lub 50, o ile osoba ta nie była członkiem otwartego funduszu emerytalnego albo złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2009, wynosi:
1)
80% emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz
2)
20% emerytury obliczonej na podstawie art. 26.
2. 
Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o której mowa w ust. 1, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2010, wynosi:
1)
70% emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz
2)
30% emerytury obliczonej na podstawie art. 26.
3. 
Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o której mowa w ust. 1, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2011, wynosi:
1)
55% emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz
2)
45% emerytury obliczonej na podstawie art. 26.
4. 
Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o której mowa w ust. 1, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2012, wynosi:
1)
35% emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz
2)
65% emerytury obliczonej na podstawie art. 26.
5. 
Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o której mowa w ust. 1, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2013 albo 2014, wynosi:
1)
20% emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz
2)
80% emerytury obliczonej na podstawie art. 26.
6. 
Do ponownego ustalenia wysokości emerytury, o której mowa w ust. 1-5, z tytułu podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym po dniu przyznania emerytury stosuje się art. 108.