§ 3. - Zwrot cła przy wywozie maszyn włókienniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.96.851

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1934 r.
§  3. 2
Kwity wywozowe opiewają na okaziciela, ważne są w przeciągu roku od daty ich wystawienia i służą do otrzymania w gotówce przyznanego zwrotu cła.

Wykaz urzędów celnych upoważnionych do realizowania wymienionych kwitów wywozowych oraz tryb postępowania przy realizowaniu tych kwitów ustala Minister Skarbu i ogłasza w dzienniku urzędowym "Monitor Polski".

2 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany przepisów, dotyczących kwitów wywozowych (Dz.U.33.1.4) z dniem 10 stycznia 1933 r.