Zwrot cła przy wywozie maszyn włókienniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.96.851

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 19 listopada 1928 r.
w sprawie zwrotu cła przy wywozie maszyn włókienniczych.

Na podstawie art. 7 ust. d) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Przy wywozie zagranicę maszyn włókienniczych oraz ich części, wytworzonych w kraju, przyznaje się zwrot cła, uiszczonego za sprowadzone z zagranicy i zużyte do wyrobu tych towarów materjały, podług następującej normy: za 100 kg maszyn włókienniczych: tkackich (krosien mechanicznych), pomocniczych (żakardowych i nicielnicowych), przędzalniczych, przygotowawczych oraz do apretury; pras hydraulicznych do wykańczania wyrobów włókienniczych; wirówek do wykańczania wyrobów włókienniczych; suszarni do włókien, przędzy, tkanin, wymienionych: w poz. 1058 pp. 1, 4; w poz. 1059; w poz. 1060 p. 1 lit. b, c i p. 2 lit. a, b; w poz. 1061 pp. 1 - 5, 7; w poz. 1063; w poz. 1065; w poz. 1054; w poz. 1073; w poz. 1079 p. 2, jak również części tych maszyn - zł 29.
Zwrot cła z tytułu wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, uskutecznia się zapomocą kwitów wywozowych, wystawionych każdorazowo przez upoważnione do tego urzędy celne, na podstawie zaświadczeń związków eksportowych, po stwierdzeniu wywozu towarów zagranicę.
Kwity wywozowe opiewają na okaziciela, ważne są w przeciągu roku od daty ich wystawienia i służą do otrzymania w gotówce przyznanego zwrotu cła.

Wykaz urzędów celnych upoważnionych do realizowania wymienionych kwitów wywozowych oraz tryb postępowania przy realizowaniu tych kwitów ustala Minister Skarbu i ogłasza w dzienniku urzędowym "Monitor Polski".

Wykazy związków eksportowych, uprawnionych do wydawania powyżej wymienionych zaświadczeń, będą ustalane przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i ogłaszane w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski".
Przepisy wykonawcze do niniejszego rozporządzenia wyda Minister Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 5-go dnia po ogłoszeniu.
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 1929 r. (Dz.U.29.36.325) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 1929 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1929 r. (Dz.U.30.1.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 stycznia 1930 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 października 1933 r. (Dz.U.33.79.563) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 października 1933 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 marca 1934 r. (Dz.U.34.29.249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 1934 r.

2 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany przepisów, dotyczących kwitów wywozowych (Dz.U.33.1.4) z dniem 10 stycznia 1933 r.