Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.11.91

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 1921 r.
w przedmiocie zwolnienia od obowiązku zgłaszania do rejestracji majątków, praw i interesów, należących do pewnych kategorji obywateli niemieckich.

Na zasadzie art. 4 ustawy z dnia 4 marca 1920 r. o rejestracji i zabezpieczeniu majątków niemieckich (Dz. U. R. P. № 25, poz. 153) Rada Ministrów postanawia co następuje:
§  1. Zwalnia się od obowiązku zgłoszenia do rejestracji majątki, prawa i interesy, znajdujące się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i należące do obywateli Rzeszy Niemieckiej, pochodzących z terenu Górnego Śląska, przyznanego ostatecznie Polsce, lub do spółek, towarzystw i stowarzyszeń, zarządzanych albo kontrolowanych przez obywateli tych terenów, tudzież posiadających tam swą siedzibę, a to do czasu zawarcia umowy gospodarczej polsko-niemieckiej, dotyczącej Górnego Śląska.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Prezesowi Głównego Urzędu Likwidacyjnego.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.