Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.51.323

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 14 czerwca 1921 r.
w sprawie zwiększenia przerobu ziemiopłodów na piwo w browarach b. Kongresówki i Małopolski w r. gospodarczym 1920/21.

Na zasadzie art. 3 i 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. Ust. R. P. № 61, poz. 449), uchwały Rady Ministrów z dnia 8 października 1920 r. oraz rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Aprowizacji do wydawania rozporządzeń aprowizacyjnych, związanych z prowadzeniem wojny (Dz. Ust. R. P. № 73, poz. 500) zarządza się co następuje:
§  1. Przerób ziemiopłodów w browarach w roku gospodarczym 1920/21 podwyższa się o 15% w stosunku do ilości, ustalonej w art. 1 rozporządzenia Ministra Aprowizacji z dnia 17 września 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 98, poz. 657). Ministerstwo Aprowizacji wyda zarządom poszczególnych browarów na przerób dodatkowej ilości ziemiopłodów odnośne zezwolenia.
§  2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.