[Składki wnoszone na rzecz związku metropolitalnego] - Art. 53. - Związek metropolitalny w województwie śląskim. - Dz.U.2022.1709 t.j. - OpenLEX

Art. 53. - [Składki wnoszone na rzecz związku metropolitalnego] - Związek metropolitalny w województwie śląskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1709 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  53.  [Składki wnoszone na rzecz związku metropolitalnego]
1. 
Gminy wchodzące w skład związku metropolitalnego są obowiązane, począwszy od roku, w którym związek metropolitalny został utworzony, do wnoszenia na rzecz związku metropolitalnego składek ustalonych w sposób określony w ust. 2-5.
2. 
Roczna składka, o której mowa w ust. 1, składa się z części stałej i części zmiennej.
3. 
W roku, w którym utworzono związek metropolitalny, część stałą składki rocznej ustala się mnożąc 0,001 przez iloraz planowanych na rok budżetowy dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustalonego z uwzględnieniem art. 89 tej ustawy.
4. 
Część stałą składki rocznej ustala się, mnożąc 0,005 przez dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, powiększony o kwotę przypadającego gminie zwiększenia kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
5. 
Wysokość zmiennej części składki rocznej jest zależna od ilości oraz zakresu przekazywanych przez gminy związkowi metropolitalnemu zadań i odpowiada rzeczywistym kosztom ponoszonym przez gminy na realizację tych zadań. Szczegółowe zasady ustalania wysokości zmiennej części składki rocznej oraz terminy płatności składek określa statut związku metropolitalnego.