[Źródła dochodów własnych gminy] - Art. 4. - Dochody jednostek samorządu terytorialnego. - Dz.U.2022.2267 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Źródła dochodów własnych gminy] - Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2267 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2022 r.
Art.  4.  [Źródła dochodów własnych gminy]
1. 
Źródłami dochodów własnych gminy są:
1)
wpływy z podatków:
a)
od nieruchomości,
b)
rolnego,
c)
leśnego,
d)
od środków transportowych,
e)
dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
f)
(uchylona),
g)
od spadków i darowizn,
h)
od czynności cywilnoprawnych;
1a)
wpływy z dodatkowego zobowiązania podatkowego związanego z unikaniem opodatkowania w podatkach określonych w pkt 1 lit. a-d;
2)
wpływy z opłat:
a)
skarbowej,
b)
targowej,
c)
miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów,
ca)
reklamowej,
d)
(uchylona),
e)
eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261 i 1504),
f)
innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
3)
dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych;
4)
dochody z majątku gminy;
5)
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
6)
dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
7)
5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
8)
odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
9)
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
10)
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
11)
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
12)
inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.
2. 
Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89.
3. 
Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.