Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2210

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej poprawkami do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., przyjętymi w Sofii dnia 26 lutego 2001 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 kwietnia 2004 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej poprawkami do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. 1 , przyjętymi w Sofii dnia 26 lutego 2001 r.
Zgodnie z art. 14 ust. 4 Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., poprawki do konwencji przyjęte w Sofii dnia 26 lutego 2001 r. weszły w życie w stosunku do wszystkich stron, w tym w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 26 sierpnia 2014 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa i organizacja międzynarodowa są związane wyżej wymienionymi poprawkami:

Republika Albanii

Republika Austrii

Republika Białorusi

Republika Bułgarii

Republika Chorwacji

Republika Cypryjska

Czarnogóra

Republika Czeska

Królestwo Dani 2

Republika Estońska

Republika Finlandii

Królestwo Hiszpanii

Księstwo Liechtensteinu

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Republika Malty

Republika Mołdawii

Królestwo Niderlandów 3

Republika Federalna Niemiec

Królestwo Norwegii

Rzeczpospolita Polska

Republika Portugalska

Rumunia

Republika Serbii

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Konfederacja Szwajcarska

Królestwo Szwecji

Unia Europejska

Węgry

Republika Włoska

1 Tekst Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1999 r. poz. 1110.
2 Poprawki nie mają zastosowania do Wysp Owczych i Grenlandii.
3 Poprawki mają zastosowanie tylko do Królestwa w Europie.