[Przekazywanie informacji do biura informacji gospodarczej z naruszeniem przepisów; niezażądanie aktualizacji lub usunięcia... - Dz.U.2022.1233 t.j. - OpenLEX

Art. 17f. - [Przekazywanie informacji do biura informacji gospodarczej z naruszeniem przepisów; niezażądanie aktualizacji lub usunięcia informacji; nieusunięcie lub niedokonanie aktualizacji informacji] - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1233 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.
Art.  17f.  [Przekazywanie informacji do biura informacji gospodarczej z naruszeniem przepisów; niezażądanie aktualizacji lub usunięcia informacji; nieusunięcie lub niedokonanie aktualizacji informacji]
1. 
Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie przez wierzyciela informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej z naruszeniem ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2057) albo niezażądanie przez wierzyciela aktualizacji albo usunięcia informacji gospodarczej mimo zaistnienia obowiązku jej aktualizacji albo usunięcia zgodnie z tą ustawą.
2. 
Czynem nieuczciwej konkurencji jest nieusunięcie albo niedokonanie przez biuro informacji gospodarczej aktualizacji informacji gospodarczej w przypadkach, gdy ustawa, o której mowa w ust. 1, nakłada na biuro obowiązek usunięcia albo aktualizacji tej informacji.