Art. 7. - Zwalczanie chorób roślin oraz tępienie chwastów i szkodników roślin. - Dz.U.1927.108.922 - OpenLEX

Art. 7. - Zwalczanie chorób roślin oraz tępienie chwastów i szkodników roślin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.108.922

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1937 r.
Art.  7. 5

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może przyznać według swego uznania stosowną zapomogę tym właścicielom roślin i właścicielom gruntów lub ich faktycznym posiadaczom, którzy wskutek stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia, rozporządzeń na jego podstawie wydanych oraz zarządzeń właściwych władz ponieśli dotkliwe straty gospodarcze, przyczyniając się przez to do opanowania choroby roślin lub wytępienia szkodników roślin, dokonywanych w interesie publicznym.

5 Art. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 marca 1937 r. (Dz.U.37.21.131) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 22 marca 1937 r.