Art. 14. - Zwalczanie chorób roślin oraz tępienie chwastów i szkodników roślin. - Dz.U.1927.108.922 - OpenLEX

Art. 14. - Zwalczanie chorób roślin oraz tępienie chwastów i szkodników roślin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.108.922

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1937 r.
Art.  14. 7

Jeżeli sprawcy nie skazano, można orzec przepadek przedmiotów, wymienionych w art. 13 ust. 2, tytułem środka zabezpieczającego.

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może przyznać zapomogi posiadaczom przedmiotów, których przepadek orzeczono w trybie art. 13 ust. 2, jeżeli osoby te nie ponoszą winy.

Jeżeli orzeczenie o przepadku tytułem środka zabezpieczającego wydała władza administracyjna, można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

7 Art. 14 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 marca 1937 r. (Dz.U.37.21.131) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 22 marca 1937 r.