Art. 20. - ZSRR-Polska. Konwencja o bezpośredniej osobowej i towarowej komunikacji kolejowej. Warszawa.1924.04.24.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.50.344

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1935 r.
Artykuł  20.

Spory, mogące wyniknąć przy stosowaniu mniejszej Konwencji, jak również spory, co do wszelkiego rodzaju pretensyj, powstających w niniejszej komunikacji, o ile w tych sprawach nie osiągnięto porozumienia na Zjazdach (art. 16), oddawane będą do rozstrzygnięcia sądowi polubownemu. W razie istnienia takiego sporu, każda z umawiających się Stron wyznaczy po jednym sędzi polubownym, a ci wybiorą przewodniczącego. Jeżeli nie mogą się pogodzić, co do osoby przewodniczącego, Rządy obu Stron porozumieją się co do sposobu jego wyznaczenia.