Art. 2. - ZSRR-Polska. Konwencja o bezpośredniej osobowej i towarowej komunikacji kolejowej. Warszawa.1924.04.24.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.50.344

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1935 r.
Artykuł  2.

Stacje zdawczo-odbiorcze obu Stron (art. 1) i tory, łączące je, powinny być tak urządzone, aby pociągi kolei zdającej mogły dojeżdżać do stacji przyjmującej.

O ile osobne umowy graniczne (stacyjne) (art. 5) nie przewidują inaczej, zdawanie ładunków i bagażu, oraz przesiadanie się podróżnych będzie się odbywało na stacji zdawczo-odbiorczej (art. 1) kolei przyjmującej.

Umawiające się Strony zobowiązują się urządzać swoje stacje zdawczo - odbiorcze odpowiednio do rozmiaru przewozów i wymagań ruchu.

Strony zobowiązują się również zapewnić sobie wzajemnie, w miarę potrzeb komunikacji sąsiedzkiej, korzystanie z urządzeń stacyjnych i wymianę usług z nią połączonych, a w miarę możności wzajemne dostarczanie pomieszczenia na mieszkania dla personelu służbowego kolei sąsiedniej, zatrudnionego stale lub czasowo na stacji zdawczo-odbiorczej (II Prot. dodatk.).