Art. 12. - ZSRR-Polska. Konwencja o bezpośredniej osobowej i towarowej komunikacji kolejowej. Warszawa.1924.04.24.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.50.344

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1935 r.
Artykuł  12.

Zarządy kolejowe każdej Strony ponoszą odpowiedzialność za czynności służbowe i zaniedbania swoich pracowników i robotników.

Za szkody, wyrządzone Zarządowi kolejowemu drugiej Strony działaniem, lub powstałe wskutek służbowych zaniedbań personelu, stale lub czasowo zajętego w niniejszej komunikacji, odpowiada Zarząd kolejowy tej Strony, która ten personel wyznaczyła.

Odpowiedzialność za szkody, wskazane w niniejszym artykule, określa się podług praw i przepisów, obowiązujących w miejscu ich spowodowania.

Do bagażu i towarów, a także do podróżnych, o ile odpowiedzialność nie wynikła ze spowodowania kalectwa lub śmierci podróżnego, stosują się osobne postanowienia (art. 13).

O ile śmierć lub kalectwo osób, zniszczenie lub uszkodzenie taboru, względnie środków przewozowych lub urządzeń kolejowych, nastąpiło na stacji zdawczo-odbiorczej (art. 1) lub na odcinku pomiędzy tą stacją a linją graniczną Państwa - z powodu nie uwzględnienia obowiązujących tam przepisów ruchowych lub sygnałowych (art. 10), odpowiada za nie ten zarząd kolejowy, którego pracownicy nie przestrzegali właściwych przepisów. Jeżeli szkody powstały z winy pracowników obydwóch Stron, lub jeżeli nie da się ustalić, kto mianowicie spowodował szkodę, odpowiadają za nią obydwa zarządy kolejowe w równych częściach.

O każdym wypadku, w którym odpowiedzialność za szkodę może obciążyć drugą Stronę, należy tę Stronę niezwłocznie zawiadomić. Dochodzenia dla ustalenia szkody mają być prowadzone przez pełnomocników zarządów kolejowych obu Stron. Jeżeli szkoda ma być ustalona także w ładunku pocztowym, który był przewożony w wagonie pocztowym lub towarowym, należy powołać do udziału w tem dochodzeniu również przedstawicieli zarządu pocztowego (VI A. Prot. dodatk.).

Za szkody, wywołane przez zły stan szlaków, parowozów lub urządzeń kolejowych na stacjach i na szlakach odpowiada ten zarząd, który jest obowiązany do utrzymywania w należytym stanie tych szlaków, parowozów i urządzeń.

Za szkody, wywołane przez zły stan wagonów, odpowiada ten zarząd, który ostatnio przyjął te wagony pod względem technicznym.

Za szkody, wywołane działaniem siły wyższej (vis major) zarządy kolejowe nic ponoszą odpowiedzialności (VI B Prot. dodatk.).

Każda Strona ma prawo regresu do drugiej Strony, jeżeli została zniewolona prawomocnym wyrokiem sądowym do zapłaty za szkodę, za którą według niniejszych postanowień druga Strona ponosi odpowiedzialność w całości lub w części. Również takie same prawo regresu działa w wypadku, jeżeli obiedwie Strony zgodzą się, aby jedna ze Stron załatwiała w drodze pozasądowej pretensje o odszkodowanie, chociaż druga Strona ponosi odpowiedzialność za szkodę całkowicie lub w części.