Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.49.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.

Dział V.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
Art.  26.
1. Należności z tytułu zobowiązania podatkowego mogą być na prośbę dłużnika odraczane lub rozkładane na raty.
2. Minister Finansów ustala w drodze rozporządzenia właściwość organów finansowych w zakresie odraczania lub rozkładania na raty należności oraz warunki udzielania tych ulg.
Art.  27.

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenia na raty należności podatkowej rozciąga się na odsetki (dodatek) za zwłokę.