Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.49.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
Art.  26.
1. Należności z tytułu zobowiązania podatkowego mogą być na prośbę dłużnika odraczane lub rozkładane na raty.
2. Minister Finansów ustala w drodze rozporządzenia właściwość organów finansowych w zakresie odraczania lub rozkładania na raty należności oraz warunki udzielania tych ulg.