Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.49.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
Art.  25.
1. Zobowiązania podatkowe korzystają z ustawowego prawa zastawu i pierwszeństwa zaspokojenia z majątku ruchomego dłużnika przed wszystkimi innymi wierzytelnościami, nie wyłączając wierzytelności uprzywilejowanych z wyjątkiem kosztów egzekucyjnych, alimentów oraz wynagrodzeń za pracę.
2. Z ustawowego prawa zastawu i pierwszeństwa zaspokojenia określonego w ust. 1 korzystają podatki - jeżeli chodzi o majątek przedsiębiorstwa - w stosunku do wszystkich wchodzących w skład tego majątku przedmiotów bez względu na to, czyją własność przedmioty te stanowią i bez względu na zmianę osoby ich właściciela.
3. Rozporządzenie Ministra Finansów określi, jakie przedmioty należy uważać za wchodzące w skład majątku przedsiębiorstwa.
4. O odpowiedzialności, określonej w niniejszym artykule, orzeka właściwy organ finansowy przez wydanie decyzji.