Art. 6. - Zniesienie urzędu Ministra Robót Publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.51.479

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1957 r.
Art.  6.

Do zakresu działania Ministra Komunikacji przekazuje się sprawy:

a)
Państwowego Funduszu Drogowego, budowy i utrzymania publicznych dróg kołowych, oraz nadzoru nad gospodarką drogową związków samorządowych;
b)
policji drogowej, nadzoru nad ruchem na drogach publicznych i zarobkowym przewozem osób i towarów pojazdami mechanicznemi;
c)
obwałowania, regulacji, kanalizacji i utrzymania rzek, zabudowania potoków górskich, oraz budowy i utrzymania kanałów i zbiorników wodnych - dla celów żeglugi i spławu;
d)
żeglugi i spławu, oraz nadzoru nad ruchem na drogach wodnych;
e) 2
(uchylona);
f)
hydrografji;
g)
popierania turystyki;
h)
wszelkie inne sprawy, nie przekazane innym ministrom - w porozumieniu z innymi ministrami, o ile są w nich zainteresowani.
2 Art. 6 lit. e) uchylona przez art. 5 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 1934 r. w sprawie projektu meljoracji Polesia (Dz.U.34.36.324) z dniem 1 maja 1934 r.