Zniesienie urzędu Ministra Robót Publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.51.479

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 21 maja 1932 r.
w sprawie zniesienia urzędu Ministra Robót Publicznych. *

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 lit. b) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) postanawiam co następuje:

Znosi się urząd Ministra Robót Publicznych, a jego zakres działania przekazuje się Ministrom: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, oraz Komunikacji - stosownie do postanowień niniejszego rozporządzenia.

Do zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych przekazuje się sprawy:

a)
nadzoru budowlanego i zabudowania osiedli, rozbudowy miast, normalizacji materjałów budowlanych, osiedleńczo - mieszkaniowe i polityki budowlanej;
b)
budowy, przebudowy i ogólnego zarządu gmachów i placów państwowych, z wyjątkiem wojskowych, kolejowych, pocztowych, górniczych, zarządów lasów i dóbr państwowych, oraz objętych przebudową ustroju rolnego;
c)
nadzoru nad wykonywaniem zawodu inżynierów, mierniczych przysięgłych i. techników, oraz sprawy zrzeszeń technicznych;
d)
ochrony i utrzymania znaków granicznych, oraz znaków pomiarowych dla pomiarów Państwa;
e)
nadzoru nad pracami pomiarowemi, dokonywanemi przez związki samorządowe;
f)
wodociągów i kanalizacji;
g)
nadzoru nad państwowemi zakładami wodociągowemi na Górnym Śląsku;
h)
grobownictwa wojennego.

Zwykły i bezpośredni zarząd poszczególnemi budynkami i placami należy do ministrów, w których użytkowaniu objekty te pozostają.

Do zakresu działania Ministra Skarbu przekazuje się sprawy daniny lasowej, oraz pomocy państwowej na odbudowę budynków, zniszczonych, lub uszkodzonych wskutek działań wojennych.

Do zakresu działania Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych przekazuje się sprawy:

a)
obwałowania, regulacji, kanalizacji i utrzymania rzek, zabudowania potoków górskich, oraz budowy i utrzymania kanałów i zbiorników wodnych,- jeżeli nie mają na celu żeglugi i spławu;
b)
popierania publicznych przedsiębiorstw melioracyjnych;
c) 1
(uchylona).

Do zakresu działania Ministra Przemysłu i Handlu przekazuje się sprawy elektryfikacji, energetyki, zakładów elektrycznych, oraz ustalania cen za energję elektryczną.

Do zakresu działania Ministra Komunikacji przekazuje się sprawy:

a)
Państwowego Funduszu Drogowego, budowy i utrzymania publicznych dróg kołowych, oraz nadzoru nad gospodarką drogową związków samorządowych;
b)
policji drogowej, nadzoru nad ruchem na drogach publicznych i zarobkowym przewozem osób i towarów pojazdami mechanicznemi;
c)
obwałowania, regulacji, kanalizacji i utrzymania rzek, zabudowania potoków górskich, oraz budowy i utrzymania kanałów i zbiorników wodnych - dla celów żeglugi i spławu;
d)
żeglugi i spławu, oraz nadzoru nad ruchem na drogach wodnych;
e) 2
(uchylona);
f)
hydrografji;
g)
popierania turystyki;
h)
wszelkie inne sprawy, nie przekazane innym ministrom - w porozumieniu z innymi ministrami, o ile są w nich zainteresowani.

Likwidację Ministerstwa Robót Publicznych przeprowadzi Minister Komunikacji.

Uchyla się p. 5 art. 35 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86). W związku z tern zostanie przeprowadzona reorganizacja urzędów wojewódzkich na podstawie art. 36 tegoż rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej.

Sprawy objęte art. 4 rozporządzenia niniejszego, przechodzą w zakresie drugiej instancji do okręgowych, urzędów ziemskich.

Urzędnicy i niżsi funkcjonariusze państwowi, oraz pracownicy kontraktowi z działu Ministerstwa Robót Publicznych, z którymi do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie rozwiązano stosunku służbowego, przechodzą z tym dniem do służby w odpowiednich działach zarządu państwowego.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Komunikacji oraz Ministrom: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu - każdemu we właściwym mu zakresie działania.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1932 r.

* Z dniem 7 kwietnia 1945 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie objętym dekretem z dnia 30 marca 1945 r. o pomiarach kraju i organizacji miernictwa (Dz.U.45.11.58), zgodnie z art. 8 powołanego dekretu.
1 Art. 4 lit. c) uchylona przez art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o utworzeniu urzędu Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej (Dz.U.57.31.130) z dniem 11 czerwca 1957 r.
2 Art. 6 lit. e) uchylona przez art. 5 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 1934 r. w sprawie projektu meljoracji Polesia (Dz.U.34.36.324) z dniem 1 maja 1934 r.