Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2265

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 października 2022 r.
w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
Znosi się Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 461).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.