Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1307

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
§  2.  Pełnomocnik wykonuje zadania związane z działaniami na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego:
1) koordynuje i monitoruje działania wykonywane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przez poszczególnych członków Rady Ministrów;
2) monitoruje działania w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
3) realizuje zadania związane z koordynowaniem i monitorowaniem inwestycji infrastrukturalnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) inicjuje realizację inwestycji planowanych do wykonania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przez poszczególnych członków Rady Ministrów oraz udziela im wsparcia w tym zakresie;
5) monitoruje prace podejmowane przez organy administracji rządowej w celu zwiększenia efektywności projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
6) inicjuje działania mające na celu popularyzację partnerstwa publiczno-prywatnego.
§  3. 
1.  Pełnomocnik może inicjować działania legislacyjne zmierzające do rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego.
2.  Pełnomocnik może, w porozumieniu z Ministrem Inwestycji i Rozwoju, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekty dokumentów rządowych wynikające z zakresu swojego działania.
§  4. 
1.  Pełnomocnik przy wykonywaniu powierzonych zadań współpracuje z organami administracji rządowej, które są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
2.  Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może podejmować współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.
3.  Pełnomocnik może, po uprzednim uzgodnieniu z Ministrem Inwestycji i Rozwoju, w zakresie powierzonych mu zadań, powoływać zespoły eksperckie i doradcze oraz zlecać przeprowadzanie ekspertyz.
§  5.  Pełnomocnik może przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski oraz projekty dokumentów związanych z realizacją powierzonych mu zadań.
§  6.  Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdania ze swojej działalności.
§  7.  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
§  8.  Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 18 i 34, których dysponentem jest Minister Inwestycji i Rozwoju.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.