Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.35.160

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1956 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lipca 1956 r.
w sprawie zniesienia Państwowej Komisji Etatów.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się Państwową Komisję Etatów.
§  2. Zadania Państwowej Komisji Etatów przechodzą do właściwości Ministra Finansów i innych ministrów w zakresie, jaki ustali Rada Ministrów.
§  3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia Państwowej Komisji Etatów (Dz. U. z 1950 r. Nr 5, poz. 39 i z 1954 r. Nr 24, poz. 87).
§  4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Finansów i innym zainteresowanym ministrom.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1956 r.