Uzupełnienie tabeli stanowisk dla pracowników administracji zatrudnionych w niektórych instytutach naukowych podległych Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej.

Monitor Polski

M.P.1960.58.279

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lipca 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 20 czerwca 1960 r.
w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk dla pracowników administracji zatrudnionych w niektórych instytutach naukowych podległych Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1956 r. w sprawie zniesienia Państwowej Komisji Etatów (Dz. U. Nr 35, poz. 160) i § 1 ust. 2 lit. a) uchwały nr 440 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1956 r. w sprawie przekazania zadań i likwidacji Państwowej Komisji Etatów – po uzgodnieniu z Ministrem Finansów zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 1957 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk dla pracowników administracji zatrudnionych w niektórych instytutach naukowych podległych Ministrowi Zdrowia (Monitor Polski z 1957 r. Nr 42, poz. 273 i z 1958 r. Nr 2, poz. 10) wprowadza się następującą zmianę:

w załączniku nr 1 "Tymczasowa tabela stanowisk dla pracowników administracji instytutów naukowych podległych Ministrowi Zdrowia" lp. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Główny księgowy".

1.
Główny księgowy wykonuje jednocześnie dotychczasową funkcję kierownika sekcji finansowo-budżetowej.
2.
Do głównego księgowego mają zastosowanie dotychczasowe przepisy o zaszeregowaniu kierownika sekcji finansowo-budżetowej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.