Art. 8. - Zniesienie fundacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.25.172

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 1989 r.
Art.  8.

Właściwi ministrowie 2 określą mienie ruchome i nieruchome, należące do poszczególnych fundacji, a podlegające przejęciu na rzecz Państwa,

ustalą, w jakim zakresie zakłady i instytucje dotychczas utrzymywane przez zniesione fundacje będą nadal utrzymywane przez podległe im resorty,

przekażą przejęty majątek fundacji w zarząd i użytkowanie zakładom i instytucjom, których działalność realizuje te same lub podobne cele, jak zniesionych fundacji.

2 Z dniem 1 czerwca 1975 r., w odniesieniu do fundacji, których majątki służyły lub miały służyć celom kultu religijnego oraz innym celom związanym z działalnością kościołów, związków wyznaniowych, zakonów i organizacji religijnych, wojewoda zgodnie z § 2 pkt 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie (Dz.U.75.17.94).