Art. 7. - Zniesienie fundacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.25.172

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 1989 r.
Art.  7.

Właściwi ministrowie 1 obejmą majątki fundacji, podlegające przejęciu na własność Państwa.

1 Z dniem 1 czerwca 1975 r., w odniesieniu do fundacji, których majątki służyły lub miały służyć celom kultu religijnego oraz innym celom związanym z działalnością kościołów, związków wyznaniowych, zakonów i organizacji religijnych, wojewoda zgodnie z § 2 pkt 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie (Dz.U.75.17.94).