§ 19b. - Znakowanie poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.29

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2024 r. do: 19 sierpnia 2024 r.
§  19b.  21
1. 
W przypadku opakowanych ziemniaków oznakowanie określone w § 19 ust. 1 pkt 8 podaje się bezpośrednio na opakowaniach tych ziemniaków.
2. 
Przepis ust. 1 nie dotyczy opakowanych ziemniaków sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Republiki Turcji lub wprowadzanych do obrotu w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
3. 
W przypadku opakowanych ziemniaków sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Republiki Turcji lub wprowadzanych do obrotu w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na których opakowaniu brak jest informacji, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 8, informacje te podaje się w sposób określony w § 19 ust. 3.
21 § 19b dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2019 r.