Zmiany organizacyjne w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.67.321

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lipca 1993 r.
w sprawie zmian organizacyjnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o urzędzie Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 21, poz. 115 i z 1984 r. Nr 9, poz. 34) zarządza się, co następuje:
W Ministerstwie Spraw Zagranicznych tworzy się nową komórkę organizacyjną Departament Badań Strategicznych - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
W statucie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowiącym załącznik do uchwały nr 180/90 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1990 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, skreśla się § 8.