Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.97.451

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lipca 1996 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o urzędzie Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 21, poz. 115 i z 1984 r. Nr 9, poz. 34) zarządza się, co następuje:
Ministerstwu Spraw Zagranicznych nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Minister Spraw Zagranicznych może, w uzasadnionych wypadkach, łączyć, przekształcać lub likwidować komórki organizacyjne wymienione w statucie, zawiadamiając o tym Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 180/90 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1990 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych,
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 67, poz. 321).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

§  1.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zwane dalej "Ministerstwem", jest aparatem wykonawczym Ministra Spraw Zagranicznych, zwanego dalej "Ministrem", działającym zgodnie z jego rozporządzeniami, zarządzeniami, wytycznymi, decyzjami i poleceniami oraz pod jego bezpośrednim kierownictwem i nadzorem.
§  2.
1.
Minister kieruje Ministerstwem przy pomocy:
1)
sekretarza (sekretarzy) stanu,
2)
podsekretarzy stanu,
3)
dyrektora (dyrektorów) generalnych,
1)
dyrektorów komórek organizacyjnych.
2.
Minister może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Ministerstwa zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych do wyrażania stanowiska lub działania w imieniu Ministra w określonym przez niego zakresie.
§  3.
1.
W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Gabinet Ministra,
2)
Departament Europa - Wschód,
3)
Departament Europa - Zachód,
4)
Departament Ameryki Północnej i Południowej,
5)
Departament Afryki, Azji, Australii i Oceanii,
6)
Departament Polityki Bezpieczeństwa,
7)
Departament Stosunków Ekonomicznych,
8)
Departament Integracji Europejskiej,
9)
Departament Systemu Narodów Zjednoczonych,
10)
Departament Prawno-Traktatowy,
11)
Departament Studiów i Planowania,
12)
Departament Konsularny i Wychodźstwa,
13)
Departament Promocji i Informacji,
14)
Protokół Dyplomatyczny,
15)
Departament Informatyki i Łączności,
16)
Departament Personalny,
17)
Departament Administracyjno-Finansowy,
18)
Archiwum.
2.
Przy Ministerstwie działa Zarząd Obsługi - gospodarstwo pomocnicze - podległy Ministrowi.
3.
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, oraz tryb pracy Ministerstwa określa regulamin nadany przez Ministra.
§  4.
Minister może powoływać i odwoływać organy doradcze i opiniodawcze oraz organy, zespoły lub komisje do wykonywania określonych zadań, ustalając ich nazwę, skład osobowy, zakres i tryb działania.
§  5.
1.
Minister sprawuje nadzór i koordynuje bezpośrednio lub za pośrednictwem kierownika przedstawicielstw dyplomatycznych działalność innych polskich placówek za granicą oraz przedstawicieli instytucji i urzędów delegowanych z kraju, z poszanowaniem konstytucyjnych i ustawowych kompetencji tych instytucji i urzędów.
2.
Minister określa w regulaminie organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres działania oraz tryb pracy jednostek organizacyjnych powoływanych za granicą.
§  6.
Minister sprawuje nadzór nad działalnością innych jednostek organizacyjnych na podstawie odrębnych przepisów.