Art. 4. - Zmiany organizacji i zakresu działania naczelnych władz administracyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.31.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1957 r.
Art.  4.

Do zakresu działania Ministra Aprowizacji 1 należy piecza nad należytym zaopatrywaniem ludności w środki żywnościowe i inne artykuły powszedniego użytku, a w szczególności:

1)
sprawy zabezpieczania dla celów zaopatrywania ludności środków żywnościowych i innych artykułów powszedniego użytku;
2)
sprawy zasad dysponowania zapasami środków żywnościowych i innych artykułów powszedniego użytku;
3)
sprawy normowania spożycia środków żywnościowych oraz reglamentowanych artykułów powszedniego użytku;
4)
sprawy polityki cen i kosztów reglamentowanych środków żywności i artykułów powszedniego użytku;
5)
sprawy zasad rozdziału reglamentowanych środków żywności i artykułów powszedniego użytku;
6)
opracowywanie zasad racjonalnego żywienia i propagowanie tych zasad w porozumieniu z innymi zainteresowanymi władzami;
7)
inne sprawy przekazane właściwości Ministra Aprowizacji w drodze przepisów szczególnych.
1 Z dniem 1 października 1948 r. - Ministra Przemysłu i Handlu, zgodnie z art. 2 dekretu z dnia 29 września 1948 r. o zniesieniu urzędu Ministra Aprowizacji (Dz.U.48.48.360), z wyjątkiem spraw określonych w art. 3, 4 i 5 niniejszego dekretu.