Art. 12. - Zmiany organizacji i zakresu działania naczelnych władz administracyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.31.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1957 r.
Art.  12.

Z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu traci moc obowiązującą dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o utworzeniu i zakresie działania Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego (Dz. U. R. P. Nr 2, poz. 13).