Art. 1. - Zmiany niemieckich ustaw o sądach przemysłowych i kupieckich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.46.386

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 1923 r.
Art.  1. 1

Niemiecka ustawa o sądach przemysłowych w układzie, nadanym jej obwieszczeniem z dnia 29 września 1901 r. (Dz. Ust, Rzeszy str. 353), ulega następującym zmianom:

1.
W § 3 ustępie drugim zastępuje się słowa: "dwa tysiące" słowami: "dwadzieścia cztery miljony".
2.
Po § 9 dodaje się. § 9-a o brzmieniu następującem:

"Sądy przemysłowe winny używać pieczęci, przepisanej dla władz i urzędów państwowych w ustawie z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej (wzór 3) (Dz. U. R. P. № 69, poz. 416), a opatrzonej na wstędze dokoła orła napisem:

"Sąd przemysłowy w ......"

3.
Zdanie pierwsze ustępu pierwszego § 11 otrzymuje brzmienie następujące:

"Urząd ławnika sądu przemysłowego jest urzędem honorowym. Ma członka sądu przemysłowego powinna być powołana jedynie osoba, która jest obywatelem Państwa Polskiego, ukończyła trzydziesty rok życia, a przytem w ciągu roku poprzedzającego wybór nie pobierała 2 funduszów publicznych ani dla siebie, ani dla swej rodziny wsparcia, przeznaczonego dla ubogich, chyba że pobrane wsparcie zwróciła".

4.
W § 11 ustępie drugim skreśla się "§ 31".
5.
Ustęp pierwszy § 14 otrzymuje brzmienie następujące:

"Czynne prawo wyborcze posiadają osoby obojga płci, które;

a) ukończyły 21 rok życia,

b) w okręgu sądu przemysłowego mają miejsce zamieszkania lub zatrudnienia,

c) są obywatelami Państwa Polskiego. Osoby, wskazane w § 11 ustępie 2, nie mają prawa głosowania".

6.
W § 23 słowa: "do trzystu marek" zastępuje się słowami: "do trzystu tysięcy marek".
7.
Ustęp trzeci § 36 otrzymuje brzmienie następujące:

"Co do utrzymania porządku na posiedzeniach i języka urzędowego stosują się przepisy § 176 do 185 i § 188 do 193 ustawy o ustroju sądownictwa z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych rozporządzeniem Ministra b. Dzielnicy Pruskiej Z dnia 15 grudnia 1919 r. o języku urzędowym w sądownictwie i notarjacie w b. dzielnicy pruskiej (Tygodnik Urzędowy Na 70, str. 412)".

8.
W § 42 ustępie pierwszym zastępuje się słowo: "sto" słowami: "trzysta tysięcy".
9.
W § 55 w zdaniu drugiem ustępu pierwsze go zastępuje się słowo "sio" słowami: "miljon".
10.
W § 57 ustępie drugim zastępuje się słowo: "trzysta" słowami; "trzy miljony".
11.
W § 66 ustępie pierwszym zastępuje się słowo; "sto" słowami: "trzysta tysięcy".
1 Art. 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia kompetencji sądów przemysłowych i kupieckich w b. dzielnicy pruskiej. (Dz.U.22.116.1050) z dniem 14 stycznia 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia kompetencji sądów przemysłowych i kupieckich w województwie poznańskiem i pomorskiem. (Dz.U.23.84.651) z dniem 9 września 1923 r.