Zmiany niemieckich ustaw o sądach przemysłowych i kupieckich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.46.386

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 1923 r.

USTAWA
z dnia 30 maja 1922 r.
w przedmiocie zmian niemieckich ustaw o sądach przemysłowych i kupieckich.

Niemiecka ustawa o sądach przemysłowych w układzie, nadanym jej obwieszczeniem z dnia 29 września 1901 r. (Dz. Ust, Rzeszy str. 353), ulega następującym zmianom:

1.
W § 3 ustępie drugim zastępuje się słowa: "dwa tysiące" słowami: "dwadzieścia cztery miljony".
2.
Po § 9 dodaje się. § 9-a o brzmieniu następującem:

"Sądy przemysłowe winny używać pieczęci, przepisanej dla władz i urzędów państwowych w ustawie z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej (wzór 3) (Dz. U. R. P. № 69, poz. 416), a opatrzonej na wstędze dokoła orła napisem:

"Sąd przemysłowy w ......"

3.
Zdanie pierwsze ustępu pierwszego § 11 otrzymuje brzmienie następujące:

"Urząd ławnika sądu przemysłowego jest urzędem honorowym. Ma członka sądu przemysłowego powinna być powołana jedynie osoba, która jest obywatelem Państwa Polskiego, ukończyła trzydziesty rok życia, a przytem w ciągu roku poprzedzającego wybór nie pobierała 2 funduszów publicznych ani dla siebie, ani dla swej rodziny wsparcia, przeznaczonego dla ubogich, chyba że pobrane wsparcie zwróciła".

4.
W § 11 ustępie drugim skreśla się "§ 31".
5.
Ustęp pierwszy § 14 otrzymuje brzmienie następujące:

"Czynne prawo wyborcze posiadają osoby obojga płci, które;

a) ukończyły 21 rok życia,

b) w okręgu sądu przemysłowego mają miejsce zamieszkania lub zatrudnienia,

c) są obywatelami Państwa Polskiego. Osoby, wskazane w § 11 ustępie 2, nie mają prawa głosowania".

6.
W § 23 słowa: "do trzystu marek" zastępuje się słowami: "do trzystu tysięcy marek".
7.
Ustęp trzeci § 36 otrzymuje brzmienie następujące:

"Co do utrzymania porządku na posiedzeniach i języka urzędowego stosują się przepisy § 176 do 185 i § 188 do 193 ustawy o ustroju sądownictwa z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych rozporządzeniem Ministra b. Dzielnicy Pruskiej Z dnia 15 grudnia 1919 r. o języku urzędowym w sądownictwie i notarjacie w b. dzielnicy pruskiej (Tygodnik Urzędowy Na 70, str. 412)".

8.
W § 42 ustępie pierwszym zastępuje się słowo: "sto" słowami: "trzysta tysięcy".
9.
W § 55 w zdaniu drugiem ustępu pierwsze go zastępuje się słowo "sio" słowami: "miljon".
10.
W § 57 ustępie drugim zastępuje się słowo: "trzysta" słowami; "trzy miljony".
11.
W § 66 ustępie pierwszym zastępuje się słowo; "sto" słowami: "trzysta tysięcy".

Niemiecka ustawa o sądach kupieckich z dnia 6 lipca 1904 r. (Dz. Ust. Rzeszy str. 266) ulega następującym zmianom:

1.
W § 4 zastępuje się słowa: "pięć tysięcy" słowami: "trzydzieści sześć miljonów".
2.
Po § 8 dodaje się § 8-a o brzmieniu następującem:

"Sądy kupieckie winny używać pieczęci, przepisanej dla władz i urzędów państwowych w ustawie i dnia i sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej (wzór 3) (Dz. U. R. P. № 69, poz. 416), a opatrzonej na wstędze dokoła orła napisem:

"Sąd kupiecki w .........".

3.
§ 13 otrzymuje brzmienie następujące:

"Czynne prawo wyborcze posiadają osoby obojga płci, które:

a) ukończyły 21 rok życia,

b) w okręgu sądu kupieckiego mają przedsiębiorstwo handlowe lub miejsce zatrudnienia,

c) są obywatelami Państwa Polskiego. Osoby, wymienione w § 10 cz. 1 ust. 2-5 nie

mają prawa głosowania".

4.
W § 15 ustępie ostatnim zastępuje się słowa: "pięć tysięcy" słowami: "trzydzieści sześć miljonów".
5.
W § 16 ustępie pierwszym zastępuje się słowo: "trzysta" słowami: "miljon".

Radę Ministrów upoważnia się, by w miarę zmiany stosunków ekonomicznych podwyższała lub obniżała sumy, określone artykułami 1 i 2 niniejszej ustawy.

Postanowienia tej ustawy mają zastosowanie do wszystkich sporów, które w dniu wejścia w życie ustawy zawisły w sądach przemysłowych lub kupieckich, a jeszcze do tego dnia nie są ukończone.

Ustawa ta nie dotyczy sporów, które wedle przepisów, obowiązujących przed wejściem w życie niniejszej ustawy, zawisły w sądach zwykłych (powiatowych, okręgowych).

Upoważnia się Ministra Spraw Wewnętrznych do zarządzenia przeprowadzenia nowych wyborów przewodniczących i ławników do sądów przemysłowych i kupieckich dla całej byłej dzielnicy pruskiej lub jej części.

Wykonanie tej ustawy powierza się Ministrowi Sprawiedliwości i Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Ustawa niniejsza obowiązuje w b. dzielnicy pruskiej i wchodzi w życie w miesiąc po jej Ogłoszeniu.

1 Art. 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia kompetencji sądów przemysłowych i kupieckich w b. dzielnicy pruskiej. (Dz.U.22.116.1050) z dniem 14 stycznia 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia kompetencji sądów przemysłowych i kupieckich w województwie poznańskiem i pomorskiem. (Dz.U.23.84.651) z dniem 9 września 1923 r.

2 Art. 2:

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia kompetencji sądów przemysłowych i kupieckich w b. dzielnicy pruskiej. (Dz.U.22.116.1050) z dniem 14 stycznia 1923 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia kompetencji sądów przemysłowych i kupieckich w województwie poznańskiem i pomorskiem. (Dz.U.23.84.651) z dniem 9 września 1923 r.