Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.66.646

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI
z dnia 22 lipca 1924 r.
o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Na mocy ustawy z dnia 12 czerwca 1924 roku o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. № 57, poz.. 580) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych zarządza się co następuje:
W części II taryfy towarowej polskich kolei żelaznych "Postanowienia taryfowe" (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 136, poz. 1134) wprowadza się zmiany następujące:

P. 8 otrzymuje brzmienie następujące:

"8. Przy przewozie przesyłki pośpiesznej ulgowej na żądanie nadawcy, wyrażone w liście przewozowym, pociągiem osobowym, przewoźne oblicza się według klasy dla przesyłek pośpiesznych normalnych".

W p. 13 ustąp trzeci otrzymuje brzmienie następujące:

"Za półwagonowe przesyłki towarów różnie taryfowych, nadanych za jednym i intern przewozowym, przewoźne oblicza się:

a) jeżeli waga towarów każdej klasy była w liście przewozowym osobno podana-oddzielnie za wagę zaokrągloną towarów, należących do tej samej klasy, według właściwych klas półwagonowych, przyczem, o ile łączna waga towarów jest niższa od wagi 5.000 kg., wymaganej dla obliczenia według zasad dla przesyłek półwagonowych, wagę brakującą dodaje się do wagi najwyżej taryfowanego towaru;

b) jeżeli wagi towarów każdej klasy osobno nie podano-za wagę łączną przesyłki według klasy najwyżej taryfowanego towaru na zasadach dla przesyłek półwagonowych."

W p. 24. w wierszu trzecim wyraz "odszkodowania" zmienia się na "zwrot kosztów".

W p. 26 skreśla się pozycję "z gr. 14-otrąby i plewy (w beczkach i workach)".

P 35 uzupełnia się zdaniem:

"Próżne naczynia, służące do przewozu piwa, ryb, owoców i innych towarów, przewożonych w wagonach specjalnych, jak beczki, butelki, skrzynie, kadzie, kosze i t. p. przewozi się w wagonach specjalnych bezpłatnie".

W p. 66 wykaz towarów przestrzennych uzupełnia się następującemi pozycjami:

"lampki elektryczne (żarówki) (z gr. 69); lustra w ramach (z gr. 119); maszyny rolnicze następujące: siewniki do ziarna i nawozów, wialnie, sortowniki (tryjery), żniwiarki, elewatory do słomy i siana (z gr. 66); "obrazy w ramach (z gr. 119); ramy okienne oszklona i nieoszklone (z gr. 43);"

Pozatem w pozycji "trumny drewniane" dodaje się w końcu "(i z gr. 125)".

W p. 87 początek otrzymuje brzmienia następujące:

"87. Próżne wagony prywatnych właścicieli, oznaczone znakiem (W) przewozi się za cedułami przewozowemi, zaś próżne wagony, oznaczone znakiem [P], mają być nadawane i t. d.".

W ustępie a) tegoż p. 87 skreśla się słowa "albo (w)".

W p. 88 początek otrzymuje brzmienie:

"88. Prawo zarządzania wagonem prywatnym służy wyłącznie właścicielowi, wskazanemu na wagonie. Wagonem próżnym, oznaczonym znakiem [P], rozporządza właściciel wagonu za pomocą sporządzonego przez siebie listu przewozowego, który przesyła na stację nadania wagonu próżnego. Wagonem próżnym, oznaczonym znakiem (W), rozporządza właściciel za pomocą pisemnego zlecenia. Osoba trzecia, pragnąca nadać do przewozu wagon prywatny, oznaczony znakiem [P], w stanie ładownym lub próżnym i t. d."

W p. 89, w wierszu drugim zamiast słów "sporządzając. od jego imienia" należy wstawić "sporządzając dla wagonów, oznaczonych znakiem (W) - cedułą przewozową, a dla wagonu, oznaczonego znakiem [P]-"

W p. 98, w zdaniu ostatniem ustępu pierwszego, słowa "O ile zaś te czynności" zmienia się na: "O ile wszystkie powyższe czynności".

W ustępie D tegoż p. 98 okres 1) uzupełnia się zdaniem:

"Najemcy placów składowych od kolei uiszczają powyższą opłatę za podstawienia w wysokości połowicznej".

W części III Taryfy towarowej "Nomenklatura i klasyfikacja towarów" (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 136, poz. 1134) wprowadza się zmiany i uzupełnienia następujące:

W gr. 1. "Zboże i t. d." skreśla się pozycją a) "Ryż ii-V" i odpowiednio zmienia się numeracją pozostałych pozycyj.

W gr. 16 "Oleje i tłuszcze" poz. b) uzupełnia się nazwą "i gliceryna nieoczyszczona".

W gr. 22 "Zwierzęta", w poz. c) "Cieląta i t. d." normy załadowania 30, 40 i 50 zmienia się odpowiednio na 40, 50 i 60 oraz w poz. e) "Barany i t. d." normę załadowania "40" zmienia się na "60" zaś w uwadze 2) w wierszu szóstym po wyrazie "dokonywanych", wstawia się zdanie "na żądanie nadawcy, wyrażone w liście przewozowym".

W tytule gr. 31 "Mięso wszelkie i t. d." dodaje się odsyłacz*), a w rubryce "Uwagi" zamieszcza się uwagę; następującą:

"*) Przy przewozie mięsa świeżego wszelkiego, drobiu bitego i zwierzyny na żądanie nadawcy, wyrażone w liście przewozowym, pociągiem osobowym, przewoźne oblicza się według klasy przesyłek pośpiesznych, podwyższonej o 50%".

W gr. 36. "Skóry garbowane" pozycja pierwsza otrzymuje numerację a) i uzupełnia się zdaniem "oprócz niżej wymienionych", a równocześnie wprowadza się nową pozycją "b) Obrzynki skór do 2 ctm. szerokości oraz kawałki starej skóry z obuwia, niezdatne do bezpośredniego użytku II-VI".

W gr. 49. "Ropa naftowa i t. d." w poz. c.) po wyrazach "rafinowana i" wstawia się: "destylowana", natomiast w poz. f) skreśla się nazwą: "nafta destylowana".

W gr. 58. "Szkło i t. d." poz. d) uzupełnia się słowami "w opakowaniu szczelnem" i dodaje się nową pozycją: "e) Wszelkie inne wyroby ze szkła owinięte w słomę lub siano i związane w paczki II-V".

W gr. 63. "Żelazo i stal surowe" poz. a) uzupełnia się słowami: "lanych lub kutych".

W gr. 65. "Wyroby z żelaza" poz. 1) uzupełnia się określeniem "w stanie obrobionym", a równocześnie dodaje się nową pozycję: "m) wyroby z żelaza i stali w stanie nieobrobionym II-VI".

W gr. 69. "Artykuły przemysłu elektrotechnicznego" poz. c) uzupełnia się nazwą: "oraz rury izolacyjne".

W gr. 70. "Pierwiastki chemiczne i t. d.", w poz. g) po wyrazach "Soda zwykła" dodaje się: "amonjakalna".

W gr. 80. "Wody mineralne" w poz. a) po słowie "Ciechocińska" dodaje się "Dewajtis".

W gr. 117. "Sago i t. d." dodaje się na początku tytułu: "Ryż", pozycję pierwszą oznacza się a) i uzupełnia się ją słowami: "oprócz niżej wymienionych", wreszcie dodaje się nową pozycję: "b. Ryż II-V".

W gr. 125. "Trumny i t. d.", w poz. a) obok klasy I dodaje się odsyłacz "2)", zaś w rubryce "Uwagi" dodaje się uwagę: "2) Za trumny drewniane, próżne, nieułożone jedne w drugie, przewoźne przy przesyłkach drobnych (zwyczajnych lub pośpiesznych) oblicza się według taryfy, podwyższonej o 50%".

W części V Taryfy towarowej "Taryfy wyjątkowe" (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 18, poz. 184 i Ne 30, poz. 303) wprowadza się zmiany i uzupełnienia następujące:

W taryfie wyjątkowej № 3 na przewóz materjałów drzewnych p. 3 "Warunki stosowania" otrzymuje brzmienie:

"Przy przesyłkach, adresowanych do stacyj granicznych, nadawca powinien w liście przewozowym zamieścić określenie "do zużycia wewnątrz Państwa Polskiego".

W taryfie wyjątkowej № 4 na przewóz kamieni, w tytule taryfy po słowach "(z gr. 48)" dodaje się słowa: "i klinkieru (z gr. 60)", nadto w uwadze (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 52, poz. 531) po słowach: "adresowane do hut" wstawia się "cementowni".

W taryfie wyjątkowej № 5, na przewóz cegły oraz №№ 6a, 6b i 6c na przewóz węgla i koksu p. 3 "Warunki stosowania" otrzymuje brzmienie następujące: "Przesyłki powinny być dowiezione do stacji nadania drogą kołową lub bocznicą prywatną".

W taryfie wyjątkowej № 6a, na przewóz węgla w p. 1, "Obszar ważności" w wierszu drugim po słowie "Trzebinia" dodaje się "oraz Maczki".

W taryfie wyjątkowej № 6d, na przewóz miału węglowego w p. 3 "Warunki stosowania" skreśla się pierwsze zdanie od słów "W liście przewozowym" do słów "Państwa Polskiego".

W taryfie wyjątkowej № 12 na przewóz nawozów sztucznych w tytule po słowie "jaworzniańskiego" dodaje się "superfosfatu, żużli Thomasa", zaś po słowach:" z cukrowni (z gr. 74)" dodaje się: "oraz gipsu (z gr. 52)", a odpowiednio w p. 2 "Opłaty" dodaje się: w ust- a) po słowie "potasu" nazwy "superfosfatu, żużli Thomasa", a w ust. b) po słowie "stebnickiej" nazwę "mielonego gipsu surowego".

W uwadze do tejże taryfy wyjątkowej № 12 dodaje się w końcu: "do fabryk sody, jak również do przewozów wapna do państwowej fabryki związków azotowych w Chorzowie".

W taryfie wyjątkowej № 21, na przewóz nasion siewnych i t. d. do Jaworowa, termin ważności taryfy przedłuża się do 31 sierpnia 1924 r.

Wprowadza się nowe taryfy wyjątkowe № 22, № 23, № 24 i № 25:

"TARYFA WYJĄTKOWA № 22.

Na przewóz miału węglowego (z gr. 47).

1. Obszar ważności. Ze stacji Kostuchna i Brada do Dziedzic.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki całowagonowe miału węglowego oblicza się:

zest.Kostuchna-po25gr.zakażde100kg.
""Brada-"30"""100"

3. Warunki stosowania. Przesyłki powinny być adresowane do fabryki brykietów w Dziedzicach.

TARYFA WYJĄTKOWA № 23.

(Obowiązuje do dnia 31 grudnia 1924 r.)

Na przewóz rudy żelaznej (z gr. 48), szmelcu żelaznego (z gr. 63) oraz kamienia wapiennego (z gr. 55).

1. Obszar ważności. Od wszystkich stacyj kolei polskich do stacyj, przy których znajdują się huty żelazne.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki całowagonowe oblicza się:

za rudę i szmelc żelazny - według klasy IX ze zniżką 20%;

za kamień wapienny - według klasy G tablicy opłat przewozowych do taryf wyjątkowych.

3. Warunki stosowania. Przesyłki powinny być adresowane do krajowych hut żelaznych.

TARYFA WYJĄTKOWA № 24.

(Obowiązuje do dnia 31 grudnia 1924 r.)

Na przewóz żelaza i stali surowych, i w półfabrykatach (z gr. 63) oraz wyrobów z żelaza, stali, blachy i drutu (z gr. 65).

1. Obszar ważności. Ze stacyj: Będzin, Chebzie, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Huta Laury, Katowice, Królewska Huta, Niekłań, Nowy Bytom, Ostrowiec, Siemianowice Śl., Skarżysko, Sosnowiec, Szarlej, Wielkie Hajduki, Wierzbnik i Zawiercie-do wszystkich stacyj kolei polskich.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki całowagonowe oblicza się według taryf normalnych ze zniżką 20%.

3. Warunki stosowania. Nadawcą może być tylko krajowa huta żelazna.

TARYFA WYJĄTKOWA № 25.

Na przewóz cegły (z gr. 60).

1. Obszar ważności. Od stacji Grębocin do do stacji Toruń-Szkolna.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki całowagonowe cegły glinianej lub piaskowej niepolewanej, bez opakowania, oblicza się według opłaty po 30 groszy za 100 kilogramów".

W taryfie wyjątkowej I na wywóz żelaza tytuł taryfy oraz ustęp b) p. 2 "Opłaty" uzupełnia się zdaniem "i artykułów przemysłu elektrotechnicznego (z gr. 69)".

W taryfie wyjątkowej VI na wywóz węgła w p. 2 "Opłaty" w wierszu drugim po słowie "Gdyni" dodaje się "oraz do Zemgale i do granicy Państwa pod Śniatynem Załuczem".

W taryfie wyjątkowej VIII na wywóz materjałów drzewnych w tytule grupy po wyrazie "beczkowych" dodaje się "i fryzów", a w p. 2 "Opłaty" w wierszu trzecim słowa "(poz. b)" zmienia się na "i fryzów (poz. b) i c)".

W taryfie wyjątkowej IX na wywóz ziemniaków w p. 2 "Opłaty" schemat zmienia się następująco:

"za odległość od 1 do 200 km.-według kl. VIII,

za odległość od 201 do 300 km. według jednakowej opłaty 90 groszy za 100 kg.,

za odległość powyżej 300 km. - według kl. IX".

W taryfie wyjątkowej X na wywóz cementu w p. 1 "Obszar ważności" skreśla się wyraz "Neufahrwasser", a w p. 3 "Warunki stosowania" skreśla się zdanie ostatnie od słów, "Przy przesyłkach do Gdańska" do końca.

W taryfie wyjątkowej XV, w tytule taryfy, słowa: "(poz. b), c) i d) z gr. 1)" zmienią się na: "(poz. a), b) i c) z gr. 1)", a w końcu p. 3 "Warunki stosowania dodaje się zdanie: "Ten sam tryb zwrotu różnicy opłat ma zastosowanie przy przesyłkach adresowanych pierwotnie do innych stacyj granicznych, a następnie reekspedjowanych zagranicę".

W taryfie wyjątkowej XX na przewóz cegły tytuł uzupełnia się nazwą "i kamienia wapiennego (z gr. 55)".

Wprowadza się następującą nową taryfę wyjątkową XXV:

"TARYFA WYJĄTKOWA XXV.

Na przewóz tłuszczów roślinnych i kwasów tłuszczowych (z gr. 16) i tłuszczów zwierzęcych (z gr. 33).

1. Obszar ważności. Z Gdańska do wszystkich stacyj kolei polskich.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki całowagonowe oblicza się według klasy V za całą odległość przewozu, nie wyłączając kolei na obszarze w. m. Gdańska.

3. Warunki stosowania. Przesyłki powinny być adresowane do krajowych fabryk chemicznych lub przetworów tłuszczowych %

W tablicy opłat przewozowych do taryf wyjątkowych, w odsyłaczu **) po słowach: "materjałów drzewnych" dodaje się: "(z gr. 41)", pozatem skreśla się słowa: "według punk. 15 Postan. taryf. (Część II taryfy), t. j.",. a w końcu tegoż odsyłacza dodaje się zdanie: "Przy przesyłkach drzewa opałowego i odpadków przy obróbce drzewa (poz. a) b) i d)) z gr. 42) przewoźne oblicza się za wagę rzeczywistą przesyłki, najmniej za 10.000 kg.".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1924 r.