Zmiany i uzupełnienia Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt. - Dz.U.1923.46.315 - OpenLEX

Zmiany i uzupełnienia Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.46.315

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 24 kwietnia 1923 r.
o zmianach i uzupełnieniach Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
W części II i III Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz. U. R. P. Na 48, poz. 428) wprowadza się. zmiany następujące:

A. We "Wstępie":

W okresie II w wierszu szóstym słowa "c) oddzielnie za odległość kolei prywatnych" zmienia się na: "c) oddzielnie za odległość każdej z kolei prywatnych".

B. W części II "Postanowienia taryfowe":

W punk. 80 w wierszu drugim skreśla się słowo "zawsze".

C. W części III "Nomenklatura i klasyfikacja towarów":

W gr. 71 "Barwniki naturalne i sztuczne" pozycja druga "Ziemie i gliny farbiarskie surowe i palone w beczkach lub workach I-V" otrzymuje brzmienie następujące:

"Ziemie i gliny farbiarskie surowe w beczkach lub workach I-V

Ziemie i gliny farbiarskie palone i mielone (farby ziemne) we wszelkiem opakowaniu I-IV".

W gr. 73 "Nawozy sztuczne i naturalne", w pozycji pierwszej "Gnój, kompost i t. d.", po słowach "sól potasowa kałuska" dodaje się w nawiasach słowo "(kainit) " oraz w pozycji drugiej "Mąka kostna i t. d.", po słowach "azotniak chorzowski" (patrz Dz. (J. R. P. z 1923 r. Na 17, poz. 112) dodaje się odsyłacz*) (gwiazdkę) oraz w rubryce "uwagi" wstawia się nową uwagę treści następującej:

"*) Do każdej przesyłki wagonowej azotniaku chorzowskiego, mogą być dołączone przez, nadawcą dwa specjalne ubrania i dwoje okularów ochronnych, jako przedmioty niezbędne przy wyładowywaniu przesyłki, za które pobiera siej opłatę przewozową według tej samej taryfy, co i za azotniak".

W części V Taryfy Ogólnej no. przewóz towarów, zwłok i zwierząt "Taryfy wyjątkowe" (Dz. U. R. P. z 1923 r. Na 17, poz. 112) wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:

W taryfie № 1-A "Na przewóz ropy naftowej (z gr. 49) w cysternach lub beczkach do rafinerji krajowych" w ust. 1) "Obszar ważności" do spisu stacji Polskich Kolei Państwowych, przy których położone są kopalnie ropy naftowej, włącza się stację "Biecz".

W taryfie № 1-B "Na przewóz ropy naftowej. (z gr. 49) w cysternach lub beczkach, przy udowodnionym wywozie przetworów naftowych zagranicę" w ust. 1) "Obszar ważności" do spisu stacji P. K. P., przy których położone są kopalnie ropy naftowej, włącza się stacje następujące: "Jedlicze", "Rymanów" i "Sanok".

W zależności od tego w ust. 2) "Opłaty" tejże taryfy № 1-3 tablicę opłat za przewóz ropy naftowej, podaną w punk. a) "Kolejami państwowemi" uzupełnia się w sposób następujący:

Od stacji

Do stacji

JediiczeRymanówSanok
Drohobycz4.1403.7803.240
Dziedzice5.3605.6005.910
Gorlic1.2201.6702.340
Iwonicz5401.670990
Jasło5409901.670
Jedlicze-1.4401.220
Kołomyja6.5406.3306.020
Krosno3201.6701.220
Limanowa3.2403.6004.140
Nadworna6.3306.1205.810
Stanisławów5.9105.7005.360
Stryj4.5504.1403.780
Trzebinia4.8205.0855.360
Ustrzyki2.3401.8901.220
Zagórzany1.2201.57023.401

W ust. 3) "Warunki stosowania" tejże o taryfy № 1-B, w punk. 4, wysokość zaliczki "50%", jaką Dyrekcje kolei państwowych udzielać mogą rafinerjom, zmienia się na "75%".

W taryfie № 2-C przed ust 1) "Obszar ważności" dodaje się uwagę następującą:

"Uwaga: Przy przewozie asfaltu naftowego, gudronu, koksu naftowego, mazutu, smoły naftowej oraz wszelkich odpadków z destylacji nafty stosuje się opłaty podane w rubrykach "b" tablicy stacyjnej do taryfy wyjątkowej № 2-C, jeżeli przewoźne obliczone według taryfy normalnej nie będzie tańsze".

Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 1 maja 1923 r.