Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.300

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 25 lutego 2013 r.
w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 19 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 oraz z 2012 r. poz. 243 i 1258) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) zmiany do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, zwanych dalej "planami dochodzenia do uznania", wprowadzane w trakcie okresu rocznego lub półrocznego, które nie wymagają wydania przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania;
2) tryb przekazywania informacji o zmianach, o których mowa w pkt 1.
§  2. Zmiany do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wprowadzane w trakcie okresu rocznego lub półrocznego nie wymagają wydania przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania, jeżeli zmiany te dotyczą:
1) nazwy wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw;
2) adresu lub siedziby wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw na terytorium tego samego województwa;
3) imienia, nazwiska lub nazwy członka wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw;
4) struktury lub źródeł finansowania inwestycji lub działań zatwierdzonych w planie dochodzenia do uznania.
§  3. Informację o dokonaniu zmiany, o której mowa w § 2, wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw przekazuje, w formie pisemnej, marszałkowi województwa oraz dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na siedzibę tej grupy, w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).