Zmiana wysokości mnożników celnych normalnego i zniżonego. - Dz.U.1923.31.202 - OpenLEX

Zmiana wysokości mnożników celnych normalnego i zniżonego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.31.202

Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 23 marca 1923 r.
w przedmiocie zmiany wysokości mnożników. celnych normalnego i zniżonego.

Na podstawie art. 14 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 51, poz. 314) zarządza się co następuje:
Wysokość dopłaty celne] normalnej (mnożnika celnego normalnego), której podlegają towary, wyszczególnione w § 1 rozporządzenia z dnia 26 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 67, poz. 612), w § 1 rozporządzenia z dnia 20 listopada 1922 r. (Dz. U. R. № 106, poz. 988), w § 1 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 12, poz. 80) i w § 1 rozporządzenia z dnia 17 lutego 1923 r. (Dz. U. R. № 19, poz. 131), określa się na 599.900% (czyli mnożnik 6.000).
Wysokość dopłaty celnej zniżonej (ulgowej) [mnożnika celnego zniżonego, czyli ulgowego, której podlegają wszystkie towary, nieobjęte § 1 rozporządzenia z dnia 26 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 67, poz. 612), § 1 rozporządzenia z dnia 20 listopada 1922 r. (Dz. U. R. P. № 106, poz. 988), § 1 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 12, poz. 80) i § 1 rozporządzenia z dnia 17 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. № 19, poz. 131) ani rozporządzeniem z dnia 21 października 1922 r. o ulgach celnych (Dz. G. R. P. № 94 poz. 873), określa się na 399.900% (czyli mnożnik 4.000).
Dotychczasowe wysokości dopłat celnych 299.900% (mnożnik 3.000) i 199.900% (mnożnik 2.000) będą stosowane do odpowiednich towarów w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeśli towary te:
a)
zostały nadane do przewozu koleją lub statkiem bezpośrednio do obszaru celnego Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia niniejszego rozporządzenia; do towarów takich urzędy celne stosują dotychczasowe normy dopłat (możników) na podstawie kolejowych listów przewozowych lub konosamentów;
b)
zostały nadane do przewozu koleją lub statkiem pośrednio, jednak z przeznaczeniem dla odbiorców na obszarze celnym Rzeczy pospolitej Polskiej, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia niniejszego rozporządzenia; do towarów takich urzędy celne stosują dotychczasowe normy dopłat (mnożników) tylko na podstawie poleceń Ministerstwa Skarbu;
c)
zalegały w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w celnych składach urzędowych, kolejowych oraz nieurzędowych publicznych lub prywatnych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie czwartego dnia po ogłoszeniu.

Jednocześnie z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą: 1) rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 13, poz. 89 ; 2) § 2 rozporządzenia z dnia 25 1923 (Dz. U. R. P. № 12, poz. 80) ; 3) § 2 rozporządzenia z dnia 17 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. № 19, poz. 131).