Art. 13. - Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1273

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2018 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  13.  41
1.  42
 Od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia określonego w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w ust. 4, dane o umowach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów są wprowadzane do centralnej ewidencji pojazdów na zasadach określonych w ustawach zmienianych w art. 1 i art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, z tym że do centralnej ewidencji pojazdów wprowadza się także dane o numerze PESEL ubezpieczonego, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość albo numer identyfikacyjny REGON ubezpieczonego.
2.  43
 Od dnia określonego w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w ust. 4, do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych pozwalających wprowadzać dane do centralnej ewidencji pojazdów w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania do niej danych, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, dane o umowach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów są wprowadzane do centralnej ewidencji pojazdów na zasadach określonych w ustawach zmienianych w art. 1 i art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, z tym że do centralnej ewidencji pojazdów wprowadza się także dane o numerze PESEL ubezpieczonego, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość albo numer identyfikacyjny REGON ubezpieczonego.
3. 
Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych pozwalających wprowadzać dane do centralnej ewidencji pojazdów w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania do niej danych, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zakłady ubezpieczeń nie wprowadzają do centralnej ewidencji pojazdów danych o szkodach istotnych.
4.  44
 Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie przez zakłady ubezpieczeń danych, o których mowa w ust. 1-3. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.
41 Art. 13:

- zmieniony przez art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2183) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 2015 r.

- zmieniony przez art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U.2017.1926) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2017 r.

42 Art. 13 zmieniony przez art. 5 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 9 maja 2018 r. (Dz.U.2018.957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 czerwca 2018 r.
43 Art. 13 ust. 2 zmieniony przez art. 5 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 9 maja 2018 r. (Dz.U.2018.957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 czerwca 2018 r.
44 Art. 13 ust. 4 dodany przez art. 5 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 9 maja 2018 r. (Dz.U.2018.957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 czerwca 2018 r.