Określenie terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie do centralnej ewidencji pojazdów danych o szkodach istotnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2019.30

Akt indywidualny
Wersja od: 15 listopada 2019 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie do centralnej ewidencji pojazdów danych o szkodach istotnych

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273 z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie przez zakłady ubezpieczeń do centralnej ewidencji pojazdów danych o szkodach istotnych, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, ustanawia się na dzień 1 marca 2020 r.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).