Art. 3. - Zmiana ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2021.1093 - OpenLEX

Art. 3. - Zmiana ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1093

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133 i 694) w art. 30b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podmiot realizujący Narodowy Cel Redukcyjny jest obowiązany, z uwzględnieniem art. 30e, do zapewniania w roku kalendarzowym minimalnej wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, stosowanych w transporcie, w przeliczeniu na jednostkę energii rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, lub zużywanych przez ten podmiot na potrzeby własne, oraz energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych, sprzedawanej odbiorcy końcowemu lub zużywanej przez ten podmiot na potrzeby własne, wynoszącej 6%.".