[Obowiązek zapewnienia minimalnej wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw] - Art. 30b. - System... - Dz.U.2022.1315 t.j. - OpenLEX

Art. 30b. - [Obowiązek zapewnienia minimalnej wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw] - System monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1315 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  30b.  [Obowiązek zapewnienia minimalnej wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw]
1. 
Podmiot realizujący Narodowy Cel Redukcyjny jest obowiązany, z uwzględnieniem art. 30e, zapewnić w danym roku kalendarzowym minimalną wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), oleju do silników statków żeglugi śródlądowej lub wodoru, stosowanych w transporcie, w przeliczeniu na jednostkę energii rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zużywanych przez ten podmiot na potrzeby własne, oraz energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych, sprzedawanej odbiorcy końcowemu lub zużywanej przez ten podmiot na potrzeby własne.
2. 
Wartość ograniczenia, o którym mowa w ust. 1:
1)
wynosi 6%;
2)
oblicza się na podstawie wskaźników emisji gazów cieplarnianych dla poszczególnych paliw lub energii i wartości energetycznych tych paliw lub energii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 30h i art. 30ha, w stosunku do emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii z 2010 r.
3. 
W przypadku benzyn lotniczych oraz paliw typu benzyny lub nafty do silników odrzutowych stosowanych w statkach w powietrznym ruchu lotniczym do realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego zalicza się wyłącznie biokomponenty zastosowane w tych paliwach.