Art. 11. - Zmiana ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2021.1093 - OpenLEX

Art. 11. - Zmiana ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1093

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  11. 

W ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412, 1210, 1495 i 1532) art. 14 otrzymuje brzmienie:

"Art. 14. 1. W przypadku gdy kwota środków na rachunku Funduszu jest niewystarczająca na wypłatę kwot, o których mowa w art. 13 pkt 1, zarządca rozliczeń cen pokrywa niewystarczające kwoty środków na wypłaty ze środków zgromadzonych na rachunku opłaty przejściowej, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2, do łącznej wysokości nie wyższej niż 200 000 000 zł.

2. W przypadku przekazania środków zgodnie z ust. 1, środki te:

1) stanowią przychód Funduszu, o którym mowa w art. 12 pkt 7;

2) w kwocie niewykorzystanej na wypłatę kwot, o których mowa w art. 13 pkt 1, nie podlegają zwrotowi na rachunek opłaty przejściowej, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2;

3) nie stanowią u zarządcy rozliczeń cen kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.).".