Art. 3. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1557 - OpenLEX

Art. 3. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1557

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli liczba członków okręgowej izby przekracza 100 osób, okręgowy zjazd izby stanowią delegaci wybrani w obwodach wyborczych.";

2)
po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu:

"Art. 49a. 1. Okręgowy sąd dyscyplinarny, Krajowy Sąd Dyscyplinarny, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej oraz Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, w toku prowadzonych postępowań, o których mowa w art. 46 pkt 1 i 2, mogą zwrócić się z wnioskiem do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub organu nadzoru budowlanego o udostępnienie kopii projektu budowlanego, o którym mowa w art. 34 ustawy - Prawo budowlane, będącego w posiadaniu tych organów, jeżeli udostępnienie to ma związek z prowadzonym postępowaniem.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, przekazują kopię projektu budowlanego nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku o jej udostępnienie.".