[Okręgowy zjazd izby] - Art. 15. - Samorządy zawodowe architektów oraz inżynierów budownictwa. - Dz.U.2019.1117 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Okręgowy zjazd izby] - Samorządy zawodowe architektów oraz inżynierów budownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1117 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  15.  [Okręgowy zjazd izby]
1. 
Okręgowy zjazd izby jest najwyższym organem okręgowej izby.
2. 
Okręgowy zjazd izby stanowią członkowie okręgowej izby.
3.  1
 Jeżeli liczba członków okręgowej izby przekracza 100 osób, okręgowy zjazd izby stanowią delegaci wybrani w obwodach wyborczych.
4. 
Mandat delegata na okręgowy zjazd trwa przez okres kadencji organów okręgowej izby.
5. 
W okręgowym zjeździe izby, o którym mowa w ust. 3, mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie organów izby niebędący delegatami.
1 Art. 15 ust. 3 zmieniony przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.