Art. 2. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1557 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1557

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zapewnić przeglądy techniczne, konserwacje oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;";

2)
w art. 6d:
a)
w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Uzgodnienie projektu w przypadku jego sporządzenia w postaci:

1) papierowej - potwierdza się przez opatrzenie go pieczęcią i podpisem;

2) elektronicznej - potwierdza się przez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz wydaniem dla niego karty uzgodnienia opatrzonej tym podpisem, która stanowi załącznik do projektu.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Karta uzgodnienia zawiera dane umożliwiające identyfikację uzgodnienia projektu, obejmujące w szczególności:

1) nazwę, rodzaj i datę opracowania uzgodnionego projektu;

2) lokalizację obiektu budowlanego lub urządzenia przeciwpożarowego;

3) datę dokonania uzgodnienia;

4) stwierdzenie zgodności projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej bez uwag albo z uwagami;

5) uwagi - w przypadku uzgodnienia projektu z uwagami.";

3)
w art. 6e ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Inwestor do wniosku o uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego dołącza te projekty w postaci:

1) papierowej - w co najmniej 4 egzemplarzach albo

2) elektronicznej.";

4)
art. 6f otrzymuje brzmienie:

"Art. 6f. 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany uzgodnione przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej opatruje się:

1) pieczęcią organu - w przypadku projektu w postaci papierowej;

2) kwalifikowanym podpisem elektronicznym organu - w przypadku projektu w postaci elektronicznej.

2. Uzgodniony projekt przekazuje się inwestorowi wraz z postanowieniem.

3. Jeden egzemplarz projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pozostaje w aktach sprawy organu.

4. Do uzgodnienia projektu technicznego stosuje się przepisy ust. 1-3.";

5)
w art. 6g pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) wzór pieczęci oraz karty uzgodnienia potwierdzających uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego,

5) sposób i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego, oraz wzór tego zawiadomienia".