[Projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny uzgodnione przez... - Dz.U.2021.869 t.j. - OpenLEX

Art. 6f. - [Projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny uzgodnione przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej] - Ochrona przeciwpożarowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.869 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  6f.  8 [Projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny uzgodnione przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej]
1. 
Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany uzgodnione przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej opatruje się:
1)
pieczęcią organu - w przypadku projektu w postaci papierowej;
2)
kwalifikowanym podpisem elektronicznym organu - w przypadku projektu w postaci elektronicznej.
2. 
Uzgodniony projekt przekazuje się inwestorowi wraz z postanowieniem.
3. 
Jeden egzemplarz projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pozostaje w aktach sprawy organu.
4. 
Do uzgodnienia projektu technicznego stosuje się przepisy ust. 1-3.
8 Art. 6f zmieniony przez art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.