Art. 13. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2020.471 - OpenLEX

Art. 13. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.471

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2022 r.
Art.  13. 

W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2019 r. poz. 1011) w art. 5 w ust. 4 wyrazy "zatwierdzonego projektu budowlanego" zastępuje się wyrazami "projektu technicznego".