[Przedmiot kredytu preferencyjnego; wymagania w zakresie nabywanego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego] - Art. 5. -... - Dz.U.2021.403 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Przedmiot kredytu preferencyjnego; wymagania w zakresie nabywanego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego] - Finansowe wsparcie rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.403 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  5.  [Przedmiot kredytu preferencyjnego; wymagania w zakresie nabywanego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego]
1. 
Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli:
1)
kredyt preferencyjny został udzielony docelowemu kredytobiorcy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lub 2, na:
a)
zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego którejkolwiek z osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 i ust. 1a, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny,
b)
zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny,
c)
wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
d)
budowę domu jednorodzinnego,
e)
przeprowadzenie robót budowlanych, z wyłączeniem montażu, remontu i rozbiórki obiektu budowlanego, dotyczących budynku mieszkalnego albo budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu jednorodzinnego;
2)
kredyt preferencyjny został udzielony docelowemu kredytobiorcy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, na:
a)
zakup będącego w budowie lub istniejącego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu lokalu mieszkalnego, do którego którejkolwiek z osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 i ust. 1a, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny,
b)
zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym,
c)
wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny,
d)
przeprowadzenie robót budowlanych, z wyłączeniem montażu, remontu i rozbiórki obiektu budowlanego, dotyczących budynku mieszkalnego albo budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;
3)
powierzchnia użytkowa:
a)
domu jednorodzinnego, o którym mowa w pkt 1, nie przekracza 140 m2,
b)
lokalu mieszkalnego, o którym mowa:
w pkt 1 - nie przekracza 75 m2,
w pkt 2 - nie przekracza 50 m2;
4)
cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, cena zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wkład budowlany, koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt przeprowadzenia robót budowlanych dotyczących budynku mieszkalnego albo budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu jednorodzinnego, na który został udzielony kredyt preferencyjny, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych;
5)
lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, o których mowa w pkt 1 i 2, położone są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny równocześnie z zawarciem umowy kredytu preferencyjnego z przeznaczeniem na cel określony w ust. 1 pkt 1 lit. a lub ust. 1 pkt 2 lit. a składa pisemne oświadczenie, że zostały spełnione warunki określone w tych przepisach.
3. 
Powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, o której mowa w ust. 1 pkt 3, a także cenę lub wkład budowlany, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przyjmuje się na podstawie umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a jeżeli umowa taka nie została zawarta do dnia złożenia wniosku o kredyt preferencyjny - na podstawie odpowiedniej umowy zobowiązującej.
4. 
Powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d i e, lub lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e lub ust. 1 pkt 2 lit. d, przyjmuje się na podstawie projektu technicznego.
5. 
Koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt przeprowadzenia robót budowlanych dotyczących budynku mieszkalnego albo budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu jednorodzinnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przyjmuje się na podstawie kosztorysu uwzględniającego koszty budowy wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane związanych z domem jednorodzinnym.