Art. 11. - Zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1637

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.
Art.  11. 

W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 122, 138, 650 i 1000) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 17 w ust. 6 wyrazy "art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.)" zastępuje się wyrazami "art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 i 1637)";
2)
w art. 30 wyrazy "art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" zastępuje się wyrazami "art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji".