Art. 1. - Zmiana ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1414

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lipca 2023 r.
Art.  1. 

W ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 w pkt 10 w lit. b w tiret trzecim:
a)
polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie:

"w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19-21 w brzmieniu:",

b)
uchyla się pkt 22;
2)
w art. 2 w pkt 27 w lit. a w tiret ósmym:
a)
polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie:

"w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13-15 w brzmieniu:",

b)
uchyla się pkt 16;
3)
uchyla się art. 18;
4)
w art. 22 uchyla się pkt 1;
5)
w art. 89 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) art. 7 pkt 7 w zakresie art. 20zu § 4, art. 20zw § 2 zdanie drugie i art. 20zx § 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;".