Art. 5. - Zmiana ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.218 - OpenLEX

Art. 5. - Zmiana ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.218

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2022 r.
Art.  5. 

W ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 839 i 2368) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. ZUS przekaże POT dane zgromadzone w systemie teleinformatycznym.".